Zebranie sprawozdawcze SDRP

 

W związku z upływem połowy kadencji, zgodnie ze Statutem SDRP, Zarząd Oddziału zorganizował zebranie członków, na którym złożył sprawozdanie ze swojej działalności (czerwiec 2016 - czerwiec 2018). Zebranie odbyło się 4 czerwca w siedzibie SDRP Pomorze Zachodnie – szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Dziennikarzy powitała przewodnicząca Zarządu Anna Kolmer. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, została nim Elżbieta Bruska.. W dalszej części spotkania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Piotrowska odczytała sprawozdanie Komisji i Zarządu z dwuletniej działalności. Wywiązała się dyskusja, w której wyrazy uznania dla efektów działalności obecnego Zarządu (organizacja otwartych spotkań w Inkubatorze Kultury, Starej Rzeźni oraz benefisów w Książnicy Pomorskiej oraz założenie Wydawnictwa „Pomorze”, przeplatały się wątki dotyczące niewielkiej liczby młodych dziennikarzy wstępujących do stowarzyszenia oraz prób pozyskania sponsorów i funduszy unijnych. Anna Kolmer przewodnicząca Zarządu SDRP poinformowała o złożeniu pisemnej rezygnacji przez sekretarz Danutę Sepuco i członka Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego ze swoich funkcji wobec podjęcia przez nich pełnowymiarowej etatowej pracy zawodowej. Zebrani zaakceptowali i przegłosowali dokooptowanie do prac Zarządu Elżbiety Bruskiej i powierzenie funkcji sekretarza Elżbiecie Karasiewicz. W finale zebrania jednomyślnie podjęto trzy uchwały: pierwsza dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017, bilansu, rachunku zysku i strat za rok 2017, druga - sprawy przeznaczenia dochodu za rok 2017 na cele statutowe, trzecia – udzielenia członkom Zarządu: Annie Kolmer – przewodniczącej Zarządu, Helenie Kwiatkowskiej - wiceprzewodniczącej oraz Małgorzacie Jurgiel – skarbnikowi, absolutorium z wykonania zadań za rok 2017.

 

Tekst i foto :H. Kwiatkowska