Konsultacje z wiceministrem i marszałkiem

Co nas czeka w najbliższych dziesięciu latach?

 Pytań jest wiele. Jak sprostać niekorzystnym skutkom procesów demograficznych, takim jak starzenie się społeczeństwa, niski poziom dzietności, a tym samym, jak zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną i socjalną? Co zrobić, by zatrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne, ograniczyć smog? Jak zwiększyć stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych? Jak wspierać miejscowości położone z dala od dużych ośrodków miejskich? Jak skoordynować politykę rozwojową na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym w kontekście nadchodzącej nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej? 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z urzędami marszałkowskimi zaprasza do udziału w konferencjach konsultacyjnych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”. O wyzwaniach, które stoją przed województwem zachodniopomorskim mowa będzie 21 stycznia 2019 r. w Wałczu. Przyjadą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz eksperci ministerstwa i urzędu marszałkowskiego.

 Aktualizowany przez MIiR dokument pokazuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. Strategia zawiera główne kierunki prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. 

 –  To konsultacje, które wbrew pozorom, dotyczą codziennego życia każdego z nas. Wskazują zasady współpracy samorządów lokalnych pomiędzy sobą oraz z rządem w celu realizacji zadań, mających na celu zapewnienie jak najwyższej jakości życia mieszkańców w każdej części naszego regionu. Przyjęte rozwiązania określą kierunki i zasady wydatkowania środków pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w sferach związanych z usługami publicznymi oraz z rozwojem miejsc pracy i nowych technologii. W Wałczu będziemy także rozmawiać o stojących przed Pomorzem Zachodnim wyzwaniach w świetle aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

–  wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej UE.

 Spotkanie w Wałczu skierowane jest do przedstawicieli  samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, naukowców. 

 Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się. Odpowiedni formularz zamieszczony jest na stronie Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju http://www.miir.gov.pl/ksrr 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 http://www.miir.gov.pl/ksrr

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”

Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. 

Centralny Ośrodek Sportu, Wałcz 

przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

Rejestracja uczestników 11.30-12

Początek spotkania godz. 12